STRONA GŁÓWNA » Regulamin zjęć - Dietetyka 2 rok

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zjęć - Dietetyka 2 rok


A. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.

Zajęcia z Parazytologii obejmują wykłady (10 godz.) i ćwiczenia (40 godz.).
Wykłady odbywać się będą w sali nr 2018 (CBM) zgodnie z harmonogramem zajęć i dotyczyć będą klasyfikacji pasożytów, układu pasożyt-żywiciel oraz środowiskowych uwarunkowań chorób pasożytniczych.
Zajęcia kontrolowane (ćwiczenia) z Parazytologii odbywać się będą w sali im. Prof. Witolda Kasprzaka (Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. Fredry 10) i będą dotyczyć biologii, epidemiologii i diagnostyki pasożytów, oraz podstawowych objawów chorobowych przez nie wywoływanych.

2.1.

Studenci proszeni są o wydrukowanie skryptu pt. Zeszyt do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego (Anna C. Majewska i Piotr Nowosad, wyd. 1, 2015), który znajduje się na stronie internetowej uczelni www.ump.edu.pl, w zakładce WISUS/AKSON/Materiały dydaktyczne.W trakcie nauki studenci powinni korzystać z Przewodnika do ćwiczeń pt. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej, który znajduje się na stronie internetowej uczelni www.ump.edu.pl (WISUS/AKSON/Materiały dydaktyczne).

3.

Każde ćwiczenie rozpoczyna multimedialna prelekcja na temat aktualnego ćwiczenia. Po krótkiej przerwie są zajęcia praktyczne, które obejmują mikroskopową lub makroskopową obserwację pasożytów oraz wykonywanie dokumentacji obserwacji mikroskopowych (rysunki i oznaczenia), a także wypełnienie tabeli dotyczącej właściwości biologicznych omawianych gatunków pasożytów.

B. SPRAWY PORZĄDKOWE

4.

Garderobę (płaszcze, kurtki itp.) należy zostawić w szatni. Teczki, książki itp., oraz pokrowce od mikroskopów składa się na półce pod stołem.

5.

Studenci ponoszą odpowiedzialność materialną za mikroskopy i preparaty; w związku z tym, na początku ćwiczenia studenci sprawdzają mikroskopy i preparaty, a dostrzeżone braki lub uszkodzenia zgłaszają prowadzącemu zajęcia; za zniszczenie preparatu trwałego student wpłaca 50,00 zł na konto UM (jest to najczęściej tylko 1/6 wartości preparatu!); dowód wpłaty przynosi prowadzącemu zajęcia. W przypadku uszkodzenia mikroskopu student pokrywa koszty jego naprawy wg wystawionego rachunku.

C. SPRAWY BHP

6.

Nie istnieje ryzyko zarażenia podczas oglądania preparatów "świeżych"; demonstrowane żywe pasożyty nie są inwazyjne dla człowieka, ponieważ nie są to stadia inwazyjne albo są to pasożyty swoiste jedynie dla zwierząt lub gatunki wolno żyjące, które są morfologicznie identyczne lub podobne do pasożytów występujących u ludzi. Preparaty "mokre" zawierające cysty (postaci inwazyjne) są utrwalone w formalinie i nie stanowią zagrożenia. Nie mniej we wszystkich przypadkach należy zachować ostrożność i w przypadku zabrudzenia umyć ręce.

7.

Na sali ćwiczeń nie wolno spożywać napojów i żywności.

D. REGULAMIN ZAJĘĆ

8.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a ćwiczeniach jest kontrolowana.

9.

Każde ćwiczenie zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.

10.

Dwukrotne nie przygotowanie się do zajęć powoduje nie zaliczenie jednego dnia zajęć.

11.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, z uwagi na brak możliwości odrobienia zajęć (tematy w dwóch grupach są realizowane jednego dnia), materiał z ćwiczenia należy zdać ustnie u prowadzącego grupę przed przystąpieniem do sprawdzianów (teoretycznego oraz praktycznego).

12.

Rysunki i schematy w Zeszycie do ćwiczeń muszą być wykonane starannie, natomiast tabele dotyczące biologicznej charakterystyki pasożytów należy prawidłowo uzupełnić.

13.

Ćwiczenia kończą się:


a)

multimedialnym sprawdzianem praktycznym (8 oryginalnych przypadków do rozpoznania);


b)

testowym sprawdzianem teoretycznym (30 pytań/30 min.).


Do sprawdzianów przystępują studenci obecni na wszystkich ćwiczeniach.

14.

Zaliczenie przedmiotu uzyskują studenci, którzy:


a) zaliczyli sprawdzian testowy z wykładów, tj. uzyskali min. 18 punktów;
b) zaliczyli multimedialny sprawdzian praktyczny, tj. prawidłowo rozpoznali (zdiagnozowali) minimum 5 przypadków;
c) zaliczyli sprawdzian testowy z seminariów, tj. otrzymali min. 18 punktów.

15.

Studenci, którzy nie zaliczyli zajęć na podstawie sprawdzianów mają możliwość dwukrotnej poprawki:
a) zaliczenia wykładów – poprawkowy sprawdzian testowy (termin zostanie ustalony przez koordynatora z grupą zainteresowanych studentów);
b) zaliczenia seminariów w formie ustanej u nauczyciela prowadzącego ćwiczenia;
c) zaliczenia testu praktycznego u nauczyciela prowadzącego ćwiczenia.
UWAGA! W przypadku, gdy poprawki dotyczą testu praktycznego i teoretycznego, odbywają się one jednocześnie (w tym samym dniu).

16.

Wyniki testów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Katedry oraz w systemie WISUS.

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-07  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020