STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)

O ZAKŁADZIE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć (WF - kierunek analityka medyczna, 2 rok)


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.

Zajęcia obejmują 55 godzin ćwiczeń z parazytologii lekarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoryjnej diagnostyki parazytologicznej i będą się odbywać w sali im. Prof. Witolda Kasprzaka (Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. Fredry 10).

2.

Tematy kolejnych zajęć są podane na stronie internetowej Katedry (http://www.parasit.ump.edu.pl) oraz w skrypcie Zeszyt do ćwiczeń. Diagnostyka parazytologiczna dla studentów Oddziału Analityki Medycznej (Majewska i Nowosad, Poznań 2017, wyd. I) dostępnym na stronie internetowej Uczelni w systemie WISUS/Materiały dydaktyczne. 

3.

Obowiązuje przygotowanie się do bieżącego ćwiczenia (rekomenduje się Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej (Majewska i Nowosad, Poznań 2000, wyd. I).

SPRAWY PORZĄDKOWE

4.

Garderobę (płaszcze, kurtki itp.) należy zostawić w szatni. Teczki, książki itp. oraz pokrowce od mikroskopów składa się na półce pod stołem.

5.

Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć.

6.

Studenci ponoszą odpowiedzialność materialną za mikroskopy i preparaty; w związku z tym, na początku ćwiczenia studenci sprawdzają mikroskopy i preparaty, a dostrzeżone braki lub uszkodzenia zgłaszają prowadzącemu zajęcia; za zniszczenie preparatu trwałego student wpłaca 50 zł na konto UM (jest to najczęściej tylko 1/6 wartości preparatu!); dowód wpłaty przynosi prowadzącemu zajęcia. W przypadku uszkodzenia mikroskopu student pokrywa koszty jego naprawy wg wystawionego rachunku..

SPRAWY BHP

7.

Podczas zajęć stacjonarnych studentów obowiązuje odpowiedni ubiór laboratoryjny: fartuch laboratoryjny, maseczka oraz rękawiczki jednorazowe.

8.

Nie istnieje ryzyko zarażenia podczas oglądania preparatów "świeżych"; demonstrowane żywe pasożyty nie są inwazyjne dla człowieka, ponieważ nie są to stadia inwazyjne albo są to pasożyty swoiste jedynie dla zwierząt lub gatunki wolno żyjące, które są morfologicznie identyczne lub podobne do pasożytów występujących u ludzi. Preparaty "mokre" zawierające cysty (postaci inwazyjne) są utrwalone w formalinie i nie stanowią zagrożenia. Nie mniej we wszystkich przypadkach należy zachować ostrożność i w przypadku zabrudzenia umyć ręce.

9.

Na sali ćwiczeń nie wolno spożywać napojów i żywności.

10.

Podczas zajęć obowiązuje procedura epidemiologiczna zapobiegająca szerzeniu COVID-19.

REGULAMIN ZAJĘĆ

11.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

12.

O wyznaczonej godzinie prowadzący zajęcia zaprasza studentów na salę ćwiczeń.

13.

Ćwiczenie praktyczne poprzedza prelekcja wstępna do bieżącego tematu zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.

14.

Ćwiczenia będą obejmowały mikroskopową i makroskopową obserwację pasożytów, wykonywanie dokumentacji obserwacji mikroskopowych (rysunki i oznaczenia), a także wypełnienie tabel dotyczących właściwości biologicznych omawianych gatunków pasożytów. Zaliczenie ćwiczenia uzyskuje się na podstawie podpisu asystenta w Zeszycie do ćwiczeń. Podpis asystenta otrzymuje się na podstawie prawidłowo wykonanych rysunków i prawidłowo uzupełnionych tabel oraz odpowiedzi na jedno pytanie dotyczące bieżących zajęć.

15.

Rysunki i schematy w Zeszycie do ćwiczeń muszą być wykonane starannie, natomiast tabele dotyczące biologicznej charakterystyki pasożytów należy prawidłowo uzupełnić.

16.

Dwukrotne nieprzygotowanie się do zajęć (seminarium lub ćwiczenia) powoduje niezaliczenie jednego dnia zajęć.

17.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, ćwiczenia należy odrobić z kolejną grupą - po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem zajęć. Natomiast studenci z ostatniej grupy, którzy nie będą mieli już możliwości odrobienia opuszczonych zajęć, muszą zdać ustnie materiał z opuszczonych zajęć u prowadzącego grupę przed przystąpieniem do sprawdzianu testowego. 

18.

Quiz multimedialny obejmuje 10 oryginalnych przypadków do rozpoznania. Studenci pracują w grupach 2-4 osobowych. Grupy współzawodniczą pomiędzy sobą w prawidłowym zdiagnozowaniu przypadku, na podstawie przestawionej historii choroby pacjenta, jak również prawidłowego rozpoznania obiektów stwierdzonych w trakcie badania parazytologicznego, czyli podanie pełnej nazwy łacińskiej pasożyta lub pasożytów oraz stadium lub stadiów rozwojowych wykrytych w materiale diagnostycznym. 

a)

za prawidłowe rozpoznanie przyznawane są punkty.

b)

o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów przez poszczególne grupy, przy czym nie może ona być mniejsza niż 50% punktów możliwych do zdobycia. 

c)

osoby z grupy, która zajmie:
1. miejsce uzyskują 3 dodatkowe punkty do sprawdzianu końcowego;
2. miejsce uzyskują 2 dodatkowe punkty do sprawdzianu końcowego;
3. miejsce uzyskują 1 dodatkowy punkt do sprawdzianu końcowego.

19.

Końcowy sprawdzian testowy obejmuje 40 pytań i trwa 40 minut. Wzory pytań testowych znajdują się w skrypcie Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Analityki Medycznej.

20.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się na podstawie pozytywnego zaliczenia:

a)

sprawdzianu praktycznego z rozpoznawania preparatów pasożytów (na 10 przedstawionych przypadków należy zdobyć minimum 6 punktów); jeden punkt jest przyznawany za prawidłowe określenie nazwy pasożyta oraz rozpoznanie przedstawionego stadium/stadiów rozwojowych;

b)

zdobycia minimum 26 punktów, które są sumą punktów zdobytych w trakcie testu teoretycznego oraz punktów uzyskanych podczas multimedialnego quizu (65% możliwych punktów do zdobycia).

21.

Studenci, którzy nie zaliczą zajęć mają możliwość 2-krotnej poprawki ustnej.

22.

Do sprawdzianu końcowego przystępują studenci obecni na wszystkich ćwiczeniach oraz nie posiadający zobowiązań wobec Katedry (zbite preparaty, zepsuty sprzęt).

 Author: Piotr Nowosad date: 2021-02-18  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2021