STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć (2 rok WL-I)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć (2 rok WL-I)


A. Organizacja zajęć

1. Zajęcia z Parazytologii obejmują wykłady (8 godz.), seminaria (5 godz.) i ćwiczenia (12 godz.). Dwa wykłady odbywać się będą w sali wykładowej im. Różyckiego (Coll. Anatomicum) zgodnie z harmonogramem zajęć. Pozostałe godziny wykładowe zrealizowane będą w formie e-learningu (4 godz.). Wykłady dotyczyć będą klasyfikacji pasożytów, układu pasożyt-żywiciel oraz środowiskowych uwarunkowań chorób pasożytniczych. Zajęcia kontrolowane (seminaria i ćwiczenia) z Parazytologii odbywać się będą w blokach ćwiczeniowych w sali im. Prof. Witolda Kasprzaka (Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. Fredry 10) i będą dotyczyć biologii, epidemiologii i diagnostyki pasożytów, oraz podstawowych objawów chorobowych przez nie wywoływanych.

2. Studenci proszeni są o wydrukowanie skryptu pt. Zeszyt do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Lekarskiego (Anna C. Majewska i Piotr Nowosad, wyd. 1, 2015), który znajduje się na stronie internetowej uczelni www.ump.edu.pl, w zakładce WISUS/AKSON/Materiały dla studentów.

3. Każde ćwiczenie rozpoczyna multimedialne seminarium na temat danego ćwiczenia. Po krótkiej przerwie są zajęcia praktyczne, które obejmują mikroskopową lub makroskopową obserwację pasożytów oraz wykonywanie dokumentacji obserwacji mikroskopowych (rysunki i oznaczenia), a także wypełnienie tabeli dotyczącej właściwości biologicznych omawianych gatunków pasożytów.

B. Sprawy porządkowe

4. Garderobę (płaszcze, kurtki itp.) należy zostawić w szatni. Teczki, książki itp. oraz pokrowce od mikroskopów składa się na półce pod stołem.

5. Studenci ponoszą odpowiedzialność materialną za mikroskopy i preparaty; w związku z tym, na początku ćwiczenia studenci sprawdzają mikroskopy i preparaty, a dostrzeżone braki lub uszkodzenia zgłaszają prowadzącemu zajęcia; za zniszczenie preparatu trwałego student wpłaca 50 zł na konto UM (jest to najczęściej tylko 1/6 wartości preparatu!); dowód wpłaty przynosi prowadzącemu zajęcia. W przypadku uszkodzenia mikroskopu student pokrywa koszty jego naprawy wg wystawionego rachunku.

C. Sprawy BHP

6. Nie istnieje ryzyko zarażenia podczas oglądania preparatów "świeżych"; demonstrowane żywe pasożyty nie są inwazyjne dla człowieka, ponieważ nie są to stadia inwazyjne albo są to pasożyty swoiste jedynie dla zwierząt lub gatunki wolno żyjące, które są morfologicznie identyczne lub podobne do pasożytów występujących u ludzi. Preparaty "mokre" zawierające cysty (postaci inwazyjne) są utrwalone w formalinie i nie stanowią zagrożenia. Nie mniej we wszystkich przypadkach należy zachować ostrożność i w przypadku zabrudzenia umyć ręce.

7. Na sali ćwiczeń nie wolno spożywać napojów i żywności.

D. Regulamin zajęć

8. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa a na seminariach i ćwiczeniach jest kontrolowana.

9. Każde ćwiczenie zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.

10. Dwukrotne nie przygotowanie się do zajęć (seminarium lub ćwiczenia) powoduje nie zaliczenie jednego dnia zajęć.

11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, ćwiczenia należy odrobić z następną grupą - po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Natomiast studenci z ostatniej grupy, którzy nie będą mieli już możliwości odrobienia opuszczonych zajęć, muszą zdać ustnie ten materiał u prowadzącego grupę przed przystąpieniem do sprawdzianu testowego.

12. Rysunki i schematy w Zeszycie do ćwiczeń muszą być wykonane starannie, natomiast tabele dotyczące biologicznej charakterystyki pasożytów należy prawidłowo uzupełnić.

13. Ćwiczenia kończą się:
a) multimedialnym sprawdzianem praktycznym (8 oryginalnych przypadków do rozpoznania)
b) testowym sprawdzianem teoretycznym (30 pytań/30 min.).
Do sprawdzianów przystępują studenci obecni na wszystkich ćwiczeniach. Studenci, którzy:
c) prawidłowo rozpoznali (zdiagnozowali) min. 5 przypadków w trakcie multimedialnego sprawdzianu praktycznego;
d) otrzymali min. 18 punktów z testowego sprawdzianu teoretycznego;
uzyskują zaliczenie przedmiotu. 
Studenci, którzy nie zaliczyli zajęć na podstawie sprawdzianów mają możliwość dwukrotnego  zaliczenia materiału u prowadzącego zajęcia. Poprawka testu teoretycznego odbywa się w formie ustnej. W przypadku, gdy poprawki dotyczą testu praktycznego i teoretycznego, odbywają się one jednocześnie (w tym samym dniu).

14. Wyniki testu zaliczeniowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej Katedry oraz w systemie WISUS. 

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-14  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020