STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć - 1 rok Oddz. Optometrii (Wydz. Medyczny)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć - 1 rok Oddz. Optometrii (Wydz. Medyczny)


1. ZAJĘCIA Z „BIOLOGII” OBEJMUJĄ:
1.1. Wykłady (15 godz.) nt. środowiskowych uwarunkowań chorób narządu wzroku wywołanych przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty.
1.2. Zajęcia kontrolowane - seminaria (35 godz.) - nt. biologicznych podstaw nauk
o zdrowiu i wybranych zagadnień z biologii molekularnej.

1.3. Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć - dr hab. Monika Derda.

2. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH:
2.1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a obecność na seminariach jest kontrolowana.
2.2. Odrabianie zajęć jest niemożliwe, ponieważ poszczególne tematy są realizowane jednokrotnie.
2.3. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktuje się jako nieobecność.
2.4. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach kontrolowanych (seminaria). Student ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach kontrolowanych.
2.5. Studenta obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania, poszanowanie wyposażenia sali dydaktycznej oraz przestrzeganie bieżących zarządzeń Kierownika Katedry i osób prowadzących zajęcia.

3. ZALICZANIE ZAJĘĆ
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie zaliczenia materiału prezentowanego na seminariach i wykładach.

A. Zaliczenie zajęć kontrolowanych (z zakresu tematyki seminariów)
3.A.1. Zaliczenie uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny, która jest sumą punktów uzyskanych w trakcie czterech testowych sprawdzianów cząstkowych.

PUNKTACJA

z pojedynczych sprawdzianów

z czterech sprawdzianów

0-29 = brak zaliczenia

0-119 = brak zaliczenia

30-50 = zaliczenie

120-135 = dostateczny

 

136-151 = dość dobry (2)

 

152-167 = dobry (4)

 

168-183 = ponad dobry (6)

 

184-200 = bardzo dobry (8)

w nawiasach podano liczbę punktów,
jaką można uzyskać dodatkowo do testu końcowego,
w zależności od uzyskanego stopnia zaliczenia z czterech sprawdzianów

3.A.2. Studenci, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do sprawdzianu cząstkowego mają możliwość zaliczenia materiału w formie ustnej, jednego dnia, w trakcie dwóch tygodni od terminu testu. Natomiast osoby, które opuściły sprawdzian cząstkowy bez usprawiedliwienia, otrzymują 0 punktów.
3.A.3. Studenci, którzy nie uzyskają średniej oceny co najmniej dostatecznej (cztery sprawdziany) zobowiązani są do składania ustnego sprawdzianu poprawkowego (dwie możliwości) obejmującego te części zajęć, z których nie uzyskali oceny pozytywnej.
3.A.4. Wyniki sprawdzianu będą podane na stronie internetowej Katedry (http://www.parasit.ump.edu.pl) nie później niż następnego dnia.

B. Zaliczenie wykładów
3.B.1. Test końcowy z biologii ma formę pisemną (50 pytań testowych) i obejmuje materiał prezentowany na wykładach.
3.B.2. Kryteria zaliczenia:
0-29 = brak zaliczenia
30-50 = zaliczenie
3.B.3. Ogólna ocena dość dobra i lepsza z zajęć kontrolowanych wpływa na podwyższenie punktacji uzyskanej z testu końcowego (patrz punkt. 3.A.1).
3.B.4. Wiadomości wymagane do testu końcowego będą udostępnione
odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Katedry w formie plików prezentacji pdf.
3.B.5. Wyniki testu końcowego będą podane na stronie internetowej Katedry nie później niż następnego dnia.
3.B.6. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia mają dwie możliwości ustnej poprawki.
3.B.7. Termin poprawki (ustna) ustala student z wykładowcą.

Regulamin zajęć z biologii oparty jest na Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, które obowiązują we wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

 Author: Piotr Nowosad date: 2020-02-18  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020