STRONA GŁÓWNA » PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
PRAKTYKI WAKACYJNE - 1 rok WL I


PRAKTYKI WAKACYJNE

1. Praktyka trwa cztery tygodnie = 4 x 5 dni (roboczych) = 20 dni x 6 godz. lekcyjnych = 120 godz. lekcyjnych

2. Nie można dzielić 4 tygodni praktyki na mniejsze okresy.

3. W przypadku krótkiej nieobecności (choroba, sprawy losowe) czas praktyki należy odpowiednio wydłużyć (dodając dni nieobecności). 

4. Osoby, które rozpoczęły wolontariat i pragną podjąć regularną praktykę zgłaszają ten fakt Pełnomocnikowi ds. Praktyk I roku poprzez e-mail; po zbilansowaniu dni i godzin wolontariatu Pełnomocnik decyduje o skierowaniu na skrócony termin praktyki; 

5. Praktyki są realizowane w Oddziałach szpitalnych (wyłączone z praktyki są SOR, OIOM, Pogotowie Ratunkowe, Przychodnie, Laboratoria)

6. Praktykę należy odbyć w okresie do 11. września 2020 r. (a w uzasadnionych wypadkach - po konsultacji z Pełnomocnikiem ds. Praktyk I roku i uzyskaniu jego zgody - do 30 września 2020 r.

7. Student ma prawo wybrać sobie zarówno termin, jak i szpital do zrealizowania praktyki wakacyjnej.

8. Student ma prawo do zmiany swojej decyzji (miejsce i termin praktyki) w konsultacji z Pełnomocnikiem.

9. Praktyka po I roku realizowana jest jako "Opieka nad chorym".

10.  Student ma prawo do rezygnacji z praktyki na I roku. Po konsultacji z Pełnomocnikiem, praktyka zostanie przełożona na okres wakacji po II roku jako zaległa (wówczas student zrealizuje w wakacje 4 tygodnie praktyki zaległej oraz 4 tygodnie praktyki aktualnej).

11.  W uzasadnionych przypadkach student ma prawo ubiegać się o zwolnienie z praktyki na I roku; należy się wówczas skonsultować drogą e-mail z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, który opiniuje prośbę studenta i przekazuje ją Prodziekanowi, który decyduje o zwolnieniu biorąc pod uwagę opinię Pełnomocnika.

ORGANIZACJA PRAKTYKI WAKACYJNEJ

Praktyka Grupowa

Praktyka Indywidualna

Wolontariat

PO ZAKOŃCZONEJ PRAKTYCE WAKACYJNEJ

1. W celu zaliczenia praktyki wakacyjnej należy:
a) pobrać FORMULARZ zaliczeniowy;
b) wydrukować formularz, zanieść do szpitala i przedstawić Opiekunowi;
c) po odebraniu wypełnionego formularza od Opiekuna należy wykonać skan/zdjęcie formularza i wysłać drogą e-mail Pełnomocnikowi ds. Praktyk I roku;
d) jednocześnie student wysyła pocztą oryginał formularza na adres Katedry Pełnomocnika ds. Praktyk I roku;
e) na podstawie otrzymanego drogą e-mail kopii formularza, Pełnomocnik wstępnie zalicza praktykę wakacyjną I roku;
f) wstępne zaliczenie może zostać wycofane, jeżeli Pełnomocnik nie otrzyma drogą pocztową oryginału formularza zaliczeniowego
WIĘCEJ INFORMACJI...

2. UWAGA!!!
Jedynie Pełnomocnik ds. Praktyk jest uprawniony do zaliczenia praktyki wakacyjnej, tj. do dokonania odpowiedniego wpisu w systemie WISUS

dr Piotr Nowosad
Pełnomocnik ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: pnowosad@ump.edu.pl

dr Łukasz Skrzypczak
Zastępca Pełnomocnika ds. Praktyk Wakacyjnych
Studentów I roku WL I
e-mail: lskrzyp@ump.edu.pl

tel. 0-61 854-60-78 lub 854-60-80
fax 0-61 854-62-36

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

 Author: Piotr Nowosad date: 2020-06-27  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020