STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć - 1 rok OAM

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć - 1 rok OAM


1.  Zajęcia obejmują 16 godzin wykładów dotyczących genetyki, 40 godzin seminaryjnych z zakresu wybranych zagadnień biologii ogólnej oraz 4 godziny ćwiczeń z mikroskopii optycznej.

2. Seminaria podzielono na 3 części. Dwa pierwsze cykle seminaryjne obejmują osiem tematów i kończą się sprawdzianami testowymi, składającymi się z 40 pytań i trwającymi 40 minut. Ostatnia część seminariów obejmuje siedem tematów, które zostaną przygotowane i przedstawione przez grupy studentów w formie prezentacji multimedialnych.

3. Punktacja sprawdzianu cząstkowego: 
0 – 25 punktów = ocena niedostateczna
26 – 29 punktów = ocena dostateczna
30 – 35 punktów = ocena dobra
36 – 40 punktów = ocena bardzo dobra

4. Trzecia część seminariów polega na przygotowaniu i przedstawieniu przez studentów prezentacji multimedialnych nt. wybranych zagadnień z zakresu biologii ogólnej. Zespół studentów jest zobowiązany do opracowania jednego z siedmiu podanych tematów. Czas trwania prezentacji: minimum 45 minut. Gotową prezentację należy dostarczyć prowadzącemu grupę z tygodniowym wyprzedzeniem. Prezentacja jest oceniana w skali 0 – 9 punktów, które zostaną doliczone do punktacji końcowej zaliczenia seminariów.

5. Zaliczenie seminariów uzyskuje się na podstawie sumy punktów z dwóch testowych sprawdzianów cząstkowych oraz punktów otrzymanych za przedstawioną prezentację. Warunki otrzymania zaliczenia seminariów:
a) udział w przygotowaniu i przedstawieniu jednej prezentacji oraz uzyskanie za nią minimum 4 punktów;
b) uzyskanie z obu sprawdzianów minimum 52 punktów.

6. Punktacja końcowa zaliczenia seminariów: 
0 – 55 punktów = ocena niedostateczna 
56 – 62 punktów = ocena dostateczna 
63 – 67 punktów = ocena dość dobra 
68 – 73 punktów = ocena dobra 
74 – 79 punktów = ocena ponad dobra 
80 – 89 punktów = ocena bardzo dobra

7. Studenci, którzy nie przystąpią do sprawdzianu cząstkowego z powodów usprawiedliwionych zaliczają materiał w formie ustnej u nauczycieli prowadzących poszczególne seminaria.

8. Studenci, którzy nie przystąpią do sprawdzianu cząstkowego bez usprawiedliwienia otrzymują 0 punktów.

9. Studenci, którzy nie zaliczą seminariów na podstawie punktacji końcowej, mają możliwość 2-krotnej poprawki w formie ustnej u prowadzącego grupę.

10. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie całości zajęć kontrolowanych. Nieusprawiedliwiona 3-krotna nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie studenta z listy ćwiczących. W przypadku 3-krotnej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności o dalszym postępowaniu wobec studenta decyduje koordynator zajęć, dr hab. E. Wandurska-Nowak.

11.   Zaliczenie seminariów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z BIOLOGII Z GENETYKĄ.

12. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się suma punktów uzyskanych z testu egzaminacyjnego oraz punktów otrzymanych za ocenę na zaliczenie (wg tabeli):

ocena na zaliczenie

punkty do oceny końcowej

dostateczna [3.0]

1

dość dobra [3.5]

2

dobra [4.0]

3

ponad dobra [4.5]

4

bardzo dobra [5.0]

6

13. Egzamin końcowy ma formę testu, składa się z 60 pytań i trwa 60 minut.

14. Egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych na wykładach.

15. Punktacja oceny końcowej z przedmiotu:

uzyskane punkty

ocena końcowa

0 - 41

niedostateczna [2.0]

42 - 46

dostateczna [3.0]

47 - 49

dość dobra [3.5]

50 - 54

dobra [4.0]

55 - 58

ponad dobra [4.5]

59 - 66

bardzo dobra [5.0]

 

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-09  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020