STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć (1 rok WF - kierunek farmacja)


1. Zajęcia obejmują:
1.1. Wykłady z genetyki - 16 godzin.
1.2. Zajęcia kontrolowane - ćwiczenia 20 godziny oraz seminaria 9 godzin.

2. Organizacja zajęć kontrolowanych
2.1. Obejmują zajęcia laboratoryjne z biologii pasożytów człowieka oraz zajęcia seminaryjne (osiem tematów) z zakresu biologii ogólnej.
2.2. Przewiduje się dwa cząstkowe sprawdziany testowe z zakresu ćwiczeń oraz jeden z zakresu seminariów.
2.3. Sprawdzian testowy trwa 40 minut i obejmuje 40 pytań.
2.4. Punktacja, którą można uzyskać z jednego sprawdzianu testowego:
0 – 25 punktów = ocena niedostateczna 
26 – 29 punktów = ocena dostateczna
30 – 35 punktów = ocena dobra 
36 – 40 punktów = ocena bardzo dobra
2.5. Zajęcia seminaryjne obejmują osiem tematów dotyczących zagadnień biologii ogólnej, które zostaną opracowane przez studentów w formie prezentacji multimedialnej:
a) studenci tworzą 2-4 osobowe zespoły, które przygotują jeden temat seminaryjny; 
b) czas trwania prezentacji: minimum 45 minut; gotową prezentację należy dostarczyć asystentowi prowadzącemu grupę z tygodniowym wyprzedzeniem;
c) prezentacja jest oceniana w skali 0 - 9 punktów, które zostaną doliczone do punktacji końcowej zaliczenia zajęć kontrolowanych.

3. Zaliczenie zajęć kontrolowanych
3.1. Warunkiem otrzymania zaliczenia zajęć kontrolowanych jest udział w przygotowaniu oraz 
w przedstawieniu jednej prezentacji oraz uzyskania za nią minimum 4 punktów. Zaliczenie zajęć uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny, która jest sumą punktów uzyskanych w trakcie trzech testowych sprawdzianów cząstkowych oraz punktów uzyskanych za przygotowanie i przedstawienie prezentacji:
0 - 81 punktów = ocena niedostateczna 
82 - 90 punktów = ocena dostateczna
91 - 97 punktów = ocena dość dobra
98 - 106 punktów = ocena dobra
107 - 115 punktów = ocena ponad dobra
116 - 129 punktów = ocena bardzo dobra 
3.2. Studenci, którzy nie zaliczą zajęć kontrolowanych na podstawie punktacji końcowej mają możliwość zaliczenia ustnego (dwie poprawki).
3.3. Szczegółowy zakres wymaganych wiadomości do sprawdzianów obejmujących materiał realizowany na ćwiczeniach podany jest w skrypcie pt. „Przewodnik do ćwiczeń. Parazytologia lekarska dla studentów Wydziału Farmaceutycznego (red. Anna C. Majewska, wyd. 1, 2000)”.

4. Nieobecności na zajęciach kontrolowanych.
4.1. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie całości zajęć kontrolowanych. Nieusprawiedliwiona trzykrotna nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie studenta z listy ćwiczących. W przypadku 3-krotnej lub dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności o dalszym postępowaniu wobec studenta decyduje Koordynator zajęć (dr hab. E. Wandurska-Nowak).
4.2. Odrabianie zajęć opuszczonych z powodów usprawiedliwionych może nastąpić jedynie 
w trakcie danego cyklu ćwiczeniowego (tzn. w tej samej połowie tygodnia).
4.3. Studenci, którzy opuszczą sprawdzian cząstkowy bez usprawiedliwienia otrzymują 0 punktów.
4.4. Studenci, którzy nie przystąpią do sprawdzianu cząstkowego z powodów usprawiedliwionych zaliczają materiał w formie ustnej u nauczyciela prowadzącego grupę w terminie do 2 tygodni.

5. Egzamin.
5.1. Zaliczenia zajęć kontrolowanych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego 
z Biologii z podstawami genetyki.
5.2. Na końcową ocenę z przedmiotu składa się suma punktów uzyskanych z testu egzaminacyjnego oraz punktów otrzymanych na zaliczenie zajęć kontrolowanych:
ocena na zaliczenie punkty do oceny końcowej

 

ocena na zaliczenie

punkty do oceny końcowej

dostateczna [3.0]

1

dość dobra [3.5]

2

dobra [4.0]

3

ponad dobra [4.5]

4

bardzo dobra [5.0]

6

 

5.3. Egzamin końcowy ma formę testu, składa się z 60 pytań i trwa 60 minut.
5.4. Egzamin dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych na wykładach.
5.5. Punktacja oceny końcowej z przedmiotu:

 

uzyskane punkty

ocena końcowa

0 - 41

niedostateczna [2.0]

42 - 46

dostateczna [3.0]

47 - 49

dość dobra [3.5]

50 - 54

dobra [4.0]

55 - 58

ponad dobra [4.5]

59 - 66

bardzo dobra [5.0]
 Author: Piotr Nowosad date: 2019-10-07  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020