STRONA GŁÓWNA » Regulamin zajęć (1 rok lekarsko-dentystyczny)

O KATEDRZE
DLA STUDENTÓW
Wydział Lekarski
FOR STUDENTS
MD (6-year)
DDS (5-year)
Pharmacy (6-year M.Sc.)

  
Regulamin zajęć (1 rok lekarsko-dentystyczny)


1. ZAJĘCIA Z BIOLOGII OBEJMUJĄ:

1.1. Wykłady – wybrane elementy wiedzy z zakresu biologii, ekologii i genetyki człowieka (10 godzin).

1.2. Zajęcia kontrolowane – ćwiczenia i seminaria – nt. wybranych zagadnień z ekologii oraz układu pasożyt-żywiciel (ćwiczenia – 18 godzin; seminaria – 12 godzin).

1.3. Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć z Biologii jest prof. dr hab. Edward Hadaś.

2. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

2.1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a obecność na ćwiczeniach i seminariach jest kontrolowana.

2.2. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktuje się jako nieobecność.

2.3. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest jedna nieobecność na zajęciach kontrolowanych. Student ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach kontrolowanych.

2.4. Studenta obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania, poszanowanie wyposażenia sali dydaktycznej oraz przestrzeganie bieżących zarządzeń Kierownika Katedry
i osób prowadzących zajęcia.

3. ODRABIANIE ZAJĘĆ OPUSZCZONYCH

3.1. Odrabianie opuszczonych i usprawiedliwionych ćwiczeń jest niemożliwe, ponieważ poszczególne tematy są realizowane tego samego dnia dla wszystkich grup.

3.2. Odrabianie opuszczonych zajęć seminaryjnych może nastąpić jedynie z powodów usprawiedliwionych i tylko w trakcie danego cyklu tematycznego.

4. ZALICZANIE ZAJĘĆ KONTROLOWANYCH

4.1. Zaliczenie uzyskuje się na podstawie uzyskania pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów:

a) praktycznego - minimum 6 punktów ze sprawdzianu multimedialnego, tzn. prawidłowego rozpoznania min. 6 przypadków spośród 10 prezentowanych (tj. uzyskania min 60% odpowiedzi prawidłowych);

b) teoretycznego - uzyskania minimum 32 punktów z testu opartego na seminariach i ćwiczeniach (tj. uzyskania min. 65% odpowiedzi prawidłowych).

4.2. Studenci, którzy z powodów usprawiedliwionych nie przystąpili do sprawdzianów mają możliwość zaliczenia materiału w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianów:

a) w formie multimedialnego sprawdzianu praktycznego;

b) w formie ustnej w ramach sprawdzianu teoretycznego.

Sprawdzian praktyczny i teoretyczny odbywają się jednocześnie. Osoby, które opuściły sprawdziany bez usprawiedliwienia, otrzymują ocenę niedostateczną (0 punktów).

4.3. Studenci, którzy nie uzyskali co najmniej 32 punktów ze sprawdzianu teoretycznego i 6 punktów ze sprawdzianu praktycznego są zobowiązani do poprawienia ocen negatywnych (dwie możliwości). Poprawki sprawdzianu praktycznego i teoretycznego odbywają się jednocześnie, przy czym poprawki ocen negatywnych ze sprawdzianu teoretycznego prowadzone są w formie ustnej.

5. EGZAMIN

5.1. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie całości zajęć kontrolowanych i mają nie więcej niż 1 nieobecność. Egzamin jest testowy.

5.2. W zależności od sumy punktów uzyskanych z zajęć kontrolowanych doliczone są dodatkowe punkty do punktów uzyskanych z testu egzaminacyjnego:

punkty z testu

ocena

dodatkowe punkty do egzaminu

0-31

nd

0

32-35

dst

0

36-38

dst+

1

39-41

db

2

42-44

db+

4

45-50

bdb

6

5.3. Za jedną poprawną odpowiedź na pytania egzaminacyjne uzyskuje się 1 punkt. Ocenę dostateczną uzyskuje się, gdy suma punktów z egzaminu i dodatkowych osiągnie 65% liczby punktów z egzaminu.

5.4. Terminy egzaminu zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami.5.5. Szczegółowy zakres wiadomości wymaganych do egzaminu będzie udostępniony wszystkim studentom odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Katedry – http://www.parasit.ump.edu.pl

5.5. Pierwszy egzamin poprawkowy jest testowy, drugi ustny. Terminy egzaminów poprawkowych ustalają studenci wraz z egzaminatorem.

Regulamin zajęć z Biologii oparty jest na Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, które obowiązują we wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

 Author: Piotr Nowosad date: 2019-09-30  print    back  
 
All rights reserved Department of Biology and Medical Parasitology ® 2020